ZH-CN EN DE PL

Inwestycje

Download PDF

Województwo dolnośląskie jest jednym z trzech regionów najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie, poza Mazowszem i Śląskiem, co potwierdza uzyskana przez nie najwyższa klasa A dla gospodarki narodowej oraz dla przemysłu, handlu i napraw w oparciu o specjalnie przygotowane wskaźniki dla poszczególnych sekcji gospodarki narodowej (Raport SGH dla PAIiIZ „ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW. Województwo Dolnośląskie 2017”, XI 2017).

POTENCJALNA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POWIATÓW I GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (źródło: RAPORT SGH DLA PAIiZ „ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE” 2017)

Dolny Śląsk zajmuje piąte miejsce w Polsce pod względem nagromadzonego kapitału podstawowego w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego (8,3% jego wartości we wszystkich województwach). Województwo dolnośląskie wyróżnia się także wzrostem konkurencyjności na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych: w latach 2005-2015 udział w rynku liczony wartością kapitału zagranicznego w ww. spółkach znajdował się zawsze w czołówce wszystkich województw.

Duży wpływ na poziom rozwoju gospodarczego województwa dolnośląskiego mają jego mieszkańcy. W 2016 r. ogólne saldo migracji było dodatnie i wyniosło aż 2 809 (Rocznik Demograficzny 2017, GUS)

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują 4 specjalne strefy ekonomiczne z 14 działających w Polsce: Kamiennogórska, Legnicka, Tarnobrzeska i Wałbrzyska. Przedsiębiorstwa działające w ramach SSE w gminach dolnośląskich poniosły do końca 2016 r. nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 30,36 mld zł i jest to 27% wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych w SSE w Polsce. W tym samym okresie przedsiębiorstwa strefowe utworzyły lub utrzymały 63,8 tys. miejsc pracy w regionie, co stanowi 19% wszystkich miejsc pracy utworzonych w strefach.

O atrakcyjności regionu świadczy rozwój instytucji otoczenia biznesu, które wspierają przedsiębiorczość, rozwiązania proinwestycyjne, komercjalizację badań naukowych i innowacyjność przedsiębiorstw. Na Dolnym Śląsku działają m.in. izby gospodarcze, stowarzyszenia, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii, ośrodki doradztwa, instytucje finansowe oraz agencje rozwoju. Kontakty do ww. instytucji znajdują się w zakładce „Przydatne linki”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokłada wszelkich starań, aby inwestorzy na Dolnym Śląsku otrzymywali wsparcie w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności oraz zapewnia kompleksową obsługę około inwestycyjną.

Współpracę z inwestorami prowadzi powołana w tym celu Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – DAWG, w ramach której działa m.in. Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Kapitał zagraniczny w Polsce – informacja statystyczna

Polska: Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadły podmioty zagraniczne jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2016 roku ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów  prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Najwięcej podmiotów z kapitałem zagranicznym ulokowało swoją siedzibę w województwie mazowieckim – 37,9%. W województwie śląskim miało siedzibę 9,6% podmiotów, w wielkopolskim – 8,8% i dolnośląskim – 8,7%.

Ponad 80% kapitału zagranicznego ulokowano w pięciu województwach. Podobnie jak w roku poprzednim, niemal połowę w województwie mazowieckim (47,4%), a ponad jedną trzecią w kolejnych czterech województwach: wielkopolskim (11,7%), dolnośląskim (8,4%), śląskim (8,3%) oraz małopolskim (682%). Udział kapitału zagranicznego w żadnym z pozostałych 11 województw nie przekroczył 4% łącznej wartości tego kapitału ulokowanego w Polsce.

KAPITAŁ ZAGRANICZNY WG. WOJEWÓDZTW W 2016 ROKU (źródło: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁĘM ZAGRANICZNYM W 2016 R., GUS)

Z prawie 70% ogółu pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym zatrudnionych było w podmiotach mających siedzibę w czterech województwach: mazowieckim (32,9%), wielkopolskim (15,0%), śląskim (11,0%) oraz dolnośląskim (9,2%). Przeciętny podmiot z kapitałem zagranicznym według stanu na koniec 2016 roku zatrudniał 75 osób, podmiot duży – 995 osób, podmiot średni – 115 osób, mały – 6 osób, a mikro – 2 osoby.

W skali kraju w 2016 roku 11 239 podmiotów z kapitałem zagranicznym eksportowało swoje produkty lub towary i materiały, co stanowiło 45,4% badanej zbiorowości podmiotów z udziałem zagranicznym (przed rokiem 43,6%). Eksport do jednostki macierzystej lub jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub grupy przedsiębiorstw, do której należał badany podmiot (tzw. eksport wewnątrzgrupowy) w 2016 roku stanowił 32,6% eksportu ogółem. Dominująca część eksportu do jednostki macierzystej lub jednostek powiązanych była zrealizowana przez podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (79,4%). Największy udział w eksporcie ogółem miały podmioty z województw: mazowieckiego – 21,2%, śląskiego – 17,8%, wielkopolskiego – 13,9% i dolnośląskiego – 11,4%.

NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE WG WOJEWÓDZTW W 2016 ROKU (źródło: DZIAŁALNOŚŚ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁĘM ZAGRANICZNYM W 2016R., GUS)

Zdecydowana większość kapitału zagranicznego pochodzi z krajów Unii Europejskiej (92,0% kapitału zagranicznego). Od wielu lat jednym z najważniejszych krajów z tej grupy są Niemcy. Wartość kapitału niemieckiego w Polsce za 2016 rok, wyniosła 34 802,5 mln zł, wykazując wzrost o 19,9% w porównaniu z 2015 rokiem. W 99,3% był on ulokowany w podmiotach z przewagą kapitału zagranicznego i w 86,3% w podmiotach o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Większość kapitału niemieckiego ulokowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 36,5% oraz w przetwórstwie przemysłowym – 31,4%. Dolny Śląsk, pod względem atrakcyjności dla kapitału Niemieckiego, zajmuje 3 miejsce – 17,2%, po woj. mazowieckim 32,6% i wielkopolskim – 23,7%.

Rozmiar czcionki