ZH-CN EN DE PL

Zasady udziału

Download PDF

 

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców z Dolnego Śląska w imprezach targowych organizowanych w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa: cele i zadania uczestników wyjazdu – przedsiębiorców/przedstawicieli przedsiębiorców z Dolnego Śląska zasady zgłaszania, warunki uczestnictwa w wyjeździe oraz zakres i wysokość udzielanej przedsiębiorcy pomocy de minimis.
 2. Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław jest organizatorem wyjazdów na targi zagraniczne, które odbędą się w następujących terminach:

1)   CEBIT – 11-15.06.2018r., termin wyjazdu 10-16.06.2018 r.;

2)   IFA – 31.08.2018r.- 05.09.2018r., termin wyjazdu 30.08.2018r.-06.09.2018 r.;

3)   CIFIT – 8-11.09.2018r., termin wyjazdu 06-12.09.2018r.

 1. Wyjazdy są organizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
 2. W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy:

1)   mający siedzibę lub stały oddział/przedstawicielstwo na Dolnym Śląsku oraz prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego;

2)   których profil działalności jest  zgodny z profilem danych targów, tj:

a) targi CEBIT:

–      druk, skan i modelowanie 3D,

–      rzeczywistość wirtualna i rozszerzona,

–      robotyka, drony, pojazdy autonomiczne,

–      aplikacje multimedialne, gry i rozrywka,

–      zarządzanie danymi, bazy danych, przetwarzanie danych,

–      grafika komputerowa,

–      hardware i urządzenia mobilne,

–      technologie przesyłu danych,

b) targi IFA:

–      elektronika dla domu i systemy rozrywki,

–      inteligentne systemy zarządzania,

–      technologie i urządzenia „smart”,

–      aplikacje multimedialne,

–      druk, skan i modelowanie 3D,

–      rzeczywistość wirtualna i rozszerzona,

–      hardware i urządzenia mobilne,

–      technologie przesyłu danych,

c) targi CIFIT:

–      Introducing FDI (wprowadzanie inwestycji zagranicznych na rynek chiński),

–      Going Global (prowadzenie inwestycji o zasięgu globalnym),

–      profil zgodny z inteligentnymi specjalizacjami Dolnego Śląska.

 1. Przedsiębiorca może być reprezentowany przez maksymalnie 1 przedstawiciela – uczestnika wyjazdu. Uczestnik wyjazdu musi znać w przypadku targów CIFIT język angielski/chiński lub w przypadku targów europejskich język angielski/niemiecki w stopniu co najmniej komunikatywnym, gdyż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie zapewnia tłumaczenia podczas targów.
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych przedsiębiorstw będzie mniejsza niż 15, Organizator dopuszcza możliwość reprezentacji przedsiębiorstwa przez więcej
  niż 1 przedstawiciela.

II. Cele i zadania uczestników w wyjeździe

 1. Celem uczestnictwa przedsiębiorców z Dolnego Śląska w targach CEBIT i/lub IFA i/lub CIFIT jest promocja województwa dolnośląskiego, prezentacja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego w branżach wpisujących się w tematykę targów i Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje oraz nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.
 2. Zadaniem uczestników wyjazdu jest promowanie województwa dolnośląskiego poprzez:

1)     prezentację własnych produktów, technologii, osiągnięć i patentów oraz walorów i ofert inwestycyjnych;

2)     interakcje z osobami odwiedzającymi targi poprzez prezentację działalności swojego przedsiębiorstwa;

3)     spotkania i rozmowy z przedsiębiorcami, podmiotami i instytucjami zagranicznymi i potencjalnymi partnerami gospodarczymi;

4)     nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami gospodarczymi zainteresowanymi prowadzeniem działalności na Dolnym Śląsku, lub nawiązaniem współpracy;

5)     prezentacje dolnośląskiej produkcji ICT, myśli technologicznej i innowacyjności  zawartej w prezentowanych produktach.

 III. Zasady zgłaszania  

 1. Informacja o terminie naboru przedsiębiorców do udziału w poszczególnych targach zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gospodarka.dolnyslask.pl Rekrutacja przedsiębiorców w przypadku każdych targów będzie przebiegała w dwóch etapach.
 2. Etap 1 oznacza zgłoszenie się przedsiębiorcy poprzez formularz zamieszczony we właściwej tematycznie zakładce na stronie www.gospodarka.dolnyslask.pl. Zgłoszenie poprzez formularz jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przedsiębiorcy do udziału w wyjeździe na warunkach określonych w umowie o udzielenie pomocy de minimis, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu :

1)   rejestracja elektroniczna będzie prowadzona w przypadku każdych targów przez 5 dni;

2)   w każdym z przypadków czas rejestracji może zostać wydłużony, w sytuacji gdy nie wpłynie wymagana liczba zgłoszeń;

3)   liczba miejsc jest ograniczona, tj.:

a) targi CEBIT – 15 uczestników,

b) targi IFA – 15 uczestników,

c) targi CIFIT – 3 uczestników;

4)   wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ujęte na liście rankingowej wg. terminu zgłoszenia;

5)   w pierwszym etapie kryterium decydującym o zakwalifikowaniu danego przedsiębiorcy do drugiego etapu jest kolejność zgłoszeń, spełnienie kryterium dot. rejestracji i siedziby przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku oraz prowadzenia działalności gospodarczej w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego, a także zgodność profilu działalności przedsiębiorstwa i zakresu prezentacji z profilem danych targów

6)   pierwszych 15 przedsiębiorców w przypadku targów CeBIT i IFA oraz, 3 pierwszych przedsiębiorców w przypadku targów CIFIT zostanie zaproszonych do etapu 2, pozostali przedsiębiorcy utworzą tzw. listę rezerwową;

7)   do oceny formularzy zostanie powołana Komisja w składzie:

a) przewodniczący Komisji – Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD,

b) zastępca przewodniczącego Komisji – przedstawiciel członka zarządu województwa dolnośląskiego właściwego ds. rozwoju regionalnego,

c) członkowie Komisji – 3 pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD;

8)   Komisja dokona oceny formularzy w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia elektronicznej rekrutacji. Wzór Karty oceny formularzy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

9)   Komisja dokonuje oceny i podejmuje decyzję większością głosów.

10) W przypadku przedłużenia terminu naboru Komisja będzie oceniała zgłoszenia częściowo.

 1. Etap 2 oznacza złożenie Wniosków o uczestnictwo wraz z wymaganymi załącznikami przez przedsiębiorców zakwalifikowanych w etapie 1.

1)   wzór Wniosku o uczestnictwo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

2)   wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale w terminie 3 dni od daty zakwalifikowania przedsiębiorcy do etapu 2 rekrutacji;

3)   przedsiębiorcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do etapu 2 drogą poczty elektronicznej;

4)   wniosek o uczestnictwo wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, p. 420
z odpowiednim dopiskiem „CEBIT/IFA/CIFIT”

 5) w przypadku gdy zaproszony do etapu 2 przedsiębiorca nie złoży stosownych dokumentów lub odmówi podpisania umowy, zostanie odrzucony, , w jego miejsce zaproszony zostanie kolejny przedsiębiorca wg. numeru na  liście rezerwowej.

 1. W przypadku każdych targów lista zakwalifikowanych do wyjazdu przedsiębiorców zostanie umieszczona na stronie www.gospodarka.dolnyslask.pl.

 IV. Warunki uczestnictwa

Każdy z uczestników wyjazdu jest zobowiązany do:

1)       informowania o fakcie, iż wyjazd był finansowany w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

2)       obecności i aktywności na targach przez cały okres ich trwania;

3)       zachowania się w czasie targów w sposób godny i nie urągający godności i dobremu imieniu Województwa Dolnośląskiego.

V. Koszty uczestnictwa

 1. Organizator wyjazdu zapewnia:

1)   transport na miejsce targów;

2)   noclegi ze śniadaniem;

3)   transport lokalny;

4)   powierzchnię wystawową wraz z zabudową;

5)   zakup kart wstępu na targi;

6)   catering w czasie trwania targów (pobytu na stoisku) oraz kolacje.

 1. Ewentualne diety pobytowe, wyżywienie poza wskazanym w ust. 1, dojazd do i z Wrocławia oraz ubezpieczenie NNW i koszty leczenia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 2. Podpisując umowę o udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w targach. Rezygnując z wyjazdu przedsiębiorca zobowiązuje się zwrócić Województwu Dolnośląskiemu – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego wszystkie poniesione koszty związane z jego udziałem.
 3. Zakres opisany w ust. 1 stanowi pomoc de minims udzieloną przedsiębiorcy. Szacunkowa wartość pomocy de minims zostanie określona w umowie.
 4. Dzień podpisania umowy o udzielenie pomocy de minimis jest dniem udzielenia pomocy.
 5. Wartość udzielonej pomocy de minimis może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu kosztów wyjazdu. W takim przypadku Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest zobowiązany do anulowania uprzednio wystawionego zaświadczenia i wydania zaświadczenia zawierającego skorygowaną wartość udzielonej pomocy de minimis.

Załączniki:

Zał. 1 – Wzór Karty oceny formalnej.
Zał. 2 – Wzór Wniosku o uczestnictwo w wyjeździe.
Zał. 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. 4 – Wzór umowy o udzielenie pomocy de minimis.

Rozmiar czcionki