ZH-CN EN DE PL

MŚP

Download PDF

Małe i średnie przedsiębiorstwa

W strukturze gospodarczej Dolnego Śląska występuje dominacja podmiotów małych, w tym głównie podgrupy mikroprzedsiębiorstw. Na ponad 357 tysięcy firm zarejestrowanych w województwie dolnośląskim na koniec 2016 roku 96,4% to mikroprzedsiębiorstwa, a 2,9% to firm małe, zatrudniające od 10 do 49 osób. Większość małych i średnich przedsiębiorstw w regionie charakteryzuje się ostrożnością w odniesieniu do działań rozwojowych, a w przypadku podjęcia decyzji o inwestycji aż 70% MŚP planuje inwestycje wyłącznie w oparciu o fundusze własne. Podmioty sektora MŚP jeżeli decydują się na pozyskanie kapitału obcego nawiązują w tym celu najczęściej relacje z bankami. Znacznie rzadziej wybierane są firmy leasingowe, doradcze czy ubezpieczeniowe. Sektor MŚP nie w pełni wykorzystuje również potencjał związany dotacjami unijnymi czy krajowymi.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2017 ROKU (źródło: RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W ROKU 2017)

W tym samym raporcie stwierdzono, że w 2016 roku co czwarta dolnośląska firma wprowadziła innowację w swoich produktach, a zamierzenia wprowadzenia zmian w kolejnym roku deklaruje już blisko 30% badanych przedsiębiorstw. Analogicznie innowację procesową wprowadziło 16% przedsiębiorców, a zamiar implementacji innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy w kolejnym roku potwierdza jedna piąta badanych. Źródłem finansowania innowacji są przede wszystkim środki własne, choć w związku z nową perspektywą pojawia się coraz więcej wskazań do skorzystania z dotacji unijnych.

Raport Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm w 2016 wskazuje również ograniczenie, z jakimi borykają się MMP. Wśród barier rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw najwyższe wskazania uzyskują wysokość podatków oraz koszty pracy (odpowiednio 3,47 oraz 3,24 w pięciostopniowej skali). Na kolejnych miejscach znalazły się: konkurencja innych firm, przepisy prawne, popyt na produkty/usługi firm obciążenia biurokratyczne oraz niska rentowność działalności. Co ciekawe, każdy z wyżej wymienionych czynników spowalniających rozwój firm uzyskał od dolnośląskich przedsiębiorców niższe wskazania niż reszta Polski.

Optymizmem napawa fakt, że w odczuciu mikro i małych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, wskaźnik koniunktury MMP ulega niewielkiej poprawie. Podobnie z oceną sytuacji firmy oraz oceną przychodów i  wyniku finansowego dolnośląskich MMP: wszystkie te kategorie, w okresie 2014-2015 otrzymały status od niewielkiej do dużej poprawy.

OGÓLNY WSKAŹNIK KONIUNKTURY MIKRO I MAŁYCH FIRM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM (źródło: RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W ROKU 2017)
Rozmiar czcionki