ZH-CN EN DE PL

Potencjał gospodarczy

Download PDF

Struktura gospodarki województwa dolnośląskiego oparta jest na trzech podstawowych filarach: usługach, przemyśle oraz handlu. Znaczącą rolę w kształtowaniu potencjału gospodarczego regionu odgrywają dwa pierwsze rodzaje działalności gospodarczej. Sektor handlu powinien odgrywać rolę uzupełniającą dla kluczowych, dla rozwoju gospodarki regionu przemysłów i usług, co świadczy o istniejącej równowadze gospodarczej. Ewentualna dominacja handlu mogłaby świadczyć o stagnacji gospodarczej regionu. Na Dolnym Śląsku handel generuje 24% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży (analogiczne wartości dla przemysłu to 34,7%, zaś dla pozostałych sektorów, w tym usług 41,3%). Działalność handlowa zajmuje zatem właściwe miejsce w strukturze gospodarczej.

Sektor usług

Z obserwacji ostatnich lat wynika systematyczne wzmacnianie roli usług w gospodarce województwa dolnośląskiego. Potwierdzeniem korzystnych, dynamicznych tendencji rozwojowych jest zarówno wzrost liczby podmiotów w tym sektorze, jak i dynamiczny i systematyczny wzrost zatrudnienia. Sektor usług charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem branżowym. Wrocław jest trzecim miastem w Polsce, po Warszawie i Krakowie, gdzie dynamicznie wzrasta sektor nowoczesnych usług biznesowych: usługi outsourcingowe, centra usług wspólnych, centra B+R. Swoje centra utworzyły na Dolnym Śląsku zarówno firmy globalne, takie jak m.in. Capgemini, IBM, HP, Nokia Siemens, Credit Suisse, jak również przedsiębiorstwa powstałe na bazie polskiego kapitału: Impel Business Solutions, Casus Finanse, REC Global czy SMT Software. Dolny Śląsk przyciąga inwestycje w obszarze centrów usług wspólnych – w 2015 roku już 16% ogółu zatrudnionych w tym sektorze pracowało w województwie dolnośląskim.

Sektor handlu

Ten sektor odgrywa rolę uzupełniającą dla istotnych dla rozwoju gospodarki regionu przemysłów i usług, co świadczy o istniejącej równowadze gospodarczej. Ewentualna przewaga handlu mogłaby świadczyć o stagnacji gospodarczej regionu. Działalność handlowa zajmuje zatem właściwe miejsce w strukturze gospodarczej. Istotny jest fakt, że nie ogranicza się ona do niewielkich firm polskich oraz oddziałów dużych koncernów posiadających siedzibę poza regionem, ale stwarza warunki rozwojowe dla lokalnych liderów skutecznie działających na rynku krajowym.

Sektor przemysły

Przemysł  ma wciąż dla Dolnego Śląska znaczenie wiodące, uzyskując wyższy udział w generowaniu przychodów w porównaniu do handlu oraz usług. Przemysł województwa dolnośląskiego  oparty jest na branży samochodowej, tworzyw sztucznych, produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, przetwórstwie metali, branży elektrycznej, produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcji żywności oraz przemyśle chemicznym. Mnogość i  różnorodność  kluczowych z punktu widzenia udziału w produkcji sprzedanej przemysłu produktów potwierdza silną pozycję Dolnego Śląska w wielu dziedzinach gospodarki.  Ponadto, z punktu widzenia wielkości eksportu należy zwrócić uwagę na produkcję maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych,  przemysł motoryzacyjny (transportowy) oraz miedziowy, które wspólnie wypracowują ponad 60% przychodów z eksportu w regionie. Pozytywnym trendem jest napływ inwestycji zagranicznych. Zatrudnienie w 2016 r. w sektorze przemysłu wyniosło 24,3% całkowitego zatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Rozmiar czcionki